REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Przedsprzedaż karnetów dla pierwszych 300 osób w cenie 99zł”

I. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Przedsprzedaż karnetów dla pierwszych 300 osób w cenie 99zł” (zwana dalej „Akcją”).

1.2 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez SATURN FITNESS SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01‐934); ul. Arkuszowej 18, NIP: 7010250765; REGON 142468575; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000363142 zwany dalej „Organizatorem”, będący właścicielem sieci klubów fitness SATURN FITNESS, zwanych dalej „Klubami”.

1.3 Regulamin Akcji dostępny jest na http://manufaktura.saturn-fitness.pl/regulamin_przedsprzedazy.php

II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa

2.1 Akcja promocyjna na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Akcją”) rozpoczyna się 29 sierpnia 2018 roku, a kończy 25 września 2018 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.

2.2 Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w przedsprzedaży jest podanie poprawnych danych osobowych w tym nr PESEL oraz podpięcie karty płatniczej/kredytowej w chwili zakupu karnetu.

2.3 W Akcji może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, również osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

2.4 Zakupione w przedsprzedaży karnety, będą weryfikowane pod katem poprawności formalnej oraz danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO.

2.5 Zakupując karnet w Akcji Promocyjnej (zwanej dalej „Akcją”), uczestnik zobowiązuje się do6dokonywania comiesięcznych opłat za karnet wybierając formę płatności w postaci karty płatniczej/kredytowej i podłączenie jej do profilu klubowicza w momencie podpisywania umowy członkowskiej.

2.6 Każda osoba korzystająca z promocji jest zobowiązana uiścić opłatę za dopełnienie bieżącego miesiąca. Ww. opłata musi zostać pobrana od razu podczas zakupu karnetu. Kwota ta będzie pobrana automatycznie z karty płatniczej klubowicza przez system eFitness (ESPAGO).

2.7 Każda osoba, która zakupiła karnet w Akcji Przedsprzedaży, otrzyma umowę członkowską na wcześniej podanego w procesie zapisu maila.

2.8 Pozostałe warunki umowy, zostały zawarte w regulaminie Klubu.

III. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubu są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.

3.2 Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.

3.3 Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Klubu.

3.4 Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3.5 W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy Członkowskiej oraz regulaminów obowiązujących w Klubach.

3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

3.7 Uczestnik, przystępując do Akcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy.

3.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu zakończenia ważności ostatniego karnetu promocyjnego.

Będziemy czynni

poniedziałek - piątek 06.00 - 23.00

sobota - niedziela 08.00 - 20.00

Saturn Fitness | MANUFAKTURA

ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź,

Telefon czynny w godz. 10.00-22.00 tel. 531 941 712 klub.manufaktura@saturn-fitness.pl

Saturn Fitness Manufaktura

Nasz adres

ul. Drewnowska 58 91-002 Łódź (C.H. Manufaktura) Telefon czynny w godz. 10.00-22.00 tel. 531 941 712

Będziemy czynni

poniedziałek - piątek 06.00 - 23.00

sobota - niedziela 08.00 - 20.00